Tạo khách hàng

 Phương thức POST

https://salekit.vn/api/v1/customer/create

Tham số truyền vào

 
'token' : 423d276f1606fcb7dcf4b1ad45f30518
'body': 
{
  "fullname" : "Công Phạm",
  "email" : "zen@gmail.com",
  "mobile" : "0979544125",
  "province_id": "1",
  "created_at" : "2020-01-17 14:42:26"
} 

Cấu Trúc

Trường dữ liệu Kiểu dữ liệu Mô tả
token string  
fullname string Tên khách hàng
email string địa chỉ email
mobile number số điện thoại
province_id int  
created_at datetime Ngày tạo
 

Success


{
  "code": "200",
  "msg": "Tạo khách hàng thành công. Mã khách hàng là #154983544"
}
 

Error-response


{
  "code": "400",
  "msg": "Tạo khách hàng thất bại, hoặc khách hàng đã tồn tại."
}