Tạo đơn hàng qua Form

 Phương thức GET

https://salekit.vn/api/order/create/72823bbd890a4e7f45df0974c81db239743be1aa?full_name=Nguyễn văn Anh&email=ABC2@gmail.com&phone=0988888666&address=247 Cau Giay&quantity=1&user_id=1977333205652674

Tham số truyền vào

'Token' : 285518-c4bb-11ea-be3a-f636b1deefb9 

Cấu Trúc

Trường dữ liệu Kiểu dữ liệu Mô tả
Token string

Dùng để xác định định danh của tài khoản và dùng cho các trường hợp gọi tới các API.

type string  
full_name string Tên người nhận hàng.
email string Email người nhận hàng.
phone int Số điện thoại  người nhận hàng.
address string Địa chỉ nhận hàng
brand_id int mã id cửa hàng
product   Thông tin của sản phẩm trong order
product_id int mã id sản phẩm
quality int Số lượng sản phẩm
price int Giá bán của sản phẩm
 

Success


{
    "code": "200",
    "msg": "Tạo đơn hàng thành công, mã đơn của bạn là #25645"
}
 

Error-response


{
    "code": "400",
    "msg": "Tạo đơn hàng thấy bại"
}