Tạo đăng ký

 Phương thức POST


https://salekit.vn/api/v1/lead/create
 

Tham số truyền vào

 
'token' : 423d276f1606fcb7dcf4b1ad45f30518
'body': 
{
  "full_name": "end year", 
  "email": "year@gmail.com",
  "phone": "0988888822",
  "address": "số 6 hoàng hoa thám",
  "source_id": 123,
  "ref_id": 27,
  "product_id": 31355
}

Cấu Trúc

Trường dữ liệu Kiểu dữ liệu Mô tả
token string  
fullname string Tên khách hàng
email string địa chỉ email
phone number số điện thoại
address string Địa chỉ
source_id int  
ref_id int  
product_id int mã id sản phẩm
 

Success 


{
  "code": "200",
  "msg": "Tạo đăng ký thành công"
}
 

Error-response


{
  "status": "400",
  "msg": "Tạo đăng ký thất bại."
}