Lấy danh sách sản phẩm

 Phương thức GET

https://salekit.vn/api/v1/product/list 

Tham số truyền vào

'token' : 88bbb9debdfbfa0f2032a7fc315f62dd 

 Success 


{
  "code": 200,
  "products": [
    {
      "id": "33763",
      "name": "Bộ 3 quyển sổ note",
      "is_service": null,
      "price": "120000",
      "id_price": "33763_120000"
    }, 
    {
      "id": "33740",
      "name": "Chuột không dây Logitech",
      "is_service": null,
      "price": "165000",
      "id_price": "33740_165000"
    }
  ]
}