Lấy danh sách cửa hàng

 Phương thức GET

https://salekit.vn/api/v1/brand/list

Tham số truyền vào

'token' : c51ce410c124a10e0db5e4b97fc2af39

Success 200


 {
  "code": 200,
  "brand_list": [
    {
      "id": "2",
      "name": "Fchat cầu giấy"
    },
    {
      "id": "40",
      "name": "Cửa hàng Đơn giản nhất"
    },
    {
      "id": "62",
      "name": "Cửa hàng Cầu Diễn"
    },
    {
      "id": "84",
      "name": "Cửa hàng Demo"
    },
    {
      "id": "85",
      "name": "Lê Kiều Oanh Test"
    },
    {
      "id": "0",
      "name": "Cửa hàng Online"
    }
  ]
}